ENFJ

To nejlepší v nich

Lidé s ENFJ preferencí jsou velmi dobře naladěni na druhé, používají empatii k tomu, aby rychle pochopili emoční potřeby, motivy a obavy jiných lidí. Soustředí se na to, jak pomoci druhým a podpořit jejich rozvoj a růst.

ENFJ přesvědčují druhé přátelsky a dokáží často dosáhnout konsensu mezi lidmi s různorodými  motivy a zájmy. Často zafungují jako společenský katalyzátor, zapojí ostatní a umožní jim využít jejich nejlepších  vlastností. Umějí inspirativně vést druhé a také se stát věrnými spolupracovníky a následovníky.

 

Významné rysy ENFJ

ENFJ zakládají rozhodnutí na osobních hodnotách. Svou funkci Feeling zaměřují hlavně do vnějšího prostředí a vyzařují vřelost a energii. Hledají a nacházejí v druhých to nejlepší a oceňují harmonii a spolupráci. Souhlasíte-li s nimi, dostane se vám oddané reakce a vysokého úsilí a nasazení z jejich strany. Pozor však, jsou extrémně citliví na kritiku nebo napětí. ENFJ bývají:

 • Vřelí, soucitní a podporující
 • Věrní a spolehliví

ENFJ vnímají souvislosti  a vztahy a dokáží dobře porozumět druhým. Zajímají se o nové věci a podněcuje je možnost přispět něčím pro dobro lidstva. ENFJ mívají:

 • Představivost a tvořivost
 • Zálibu v různorodosti
 • Cit pro nové věci a příležitosti

ENFJ přirozeně vnímají potřebu růstu a rozvoje ostatních lidí a věnují energii tomu, aby podpořili ostatní v dosahování jejich vlastních cílů. Jsou citlivými facilitátory. Přebírají na svá bedra organizaci setkání s kolegy, přáteli nebo rodinou tak, aby byli všichni zapojeni, převládla harmonie a lidé se bavili.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ENFJ jsou energičtí, nadšení a berou ohledy na druhé. Jejich skutečný zájem  může vytáhnout z ulity a zapojit i ty nejrezervovanější osoby. Naslouchají ostatním a podporují je, ovšem zároveň mají své jednoznačné hodnoty a názory, které také jasně vyjadřují. ENFJ jsou rádi s druhými, dodává jim to energii a jsou společenští, zároveň však mají silnou potřebu autentických blízkých a hlubokých vztahů. Do vytváření a udržování těchto vztahů investují velké nadšení a  úsilí.

ENFJ si rádi organizují život a snaží se vyřešit nejednoznačné vztahy a situace. Pokud se dostávají do konfliktu potřeby lidí s plány nebo pravidly, kladou na první místo lidi. Ostatní lidé obvykle vnímají ENFJ jako:

 • Společenské, příjemné, sympatické a laskavé
 • Výmluvné, naslouchající, vstřícné a přesvědčivé

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ENFJ plně rozvinout jejich preferenci v oblasti iNtuiton a Feeling.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci iNtuition, ENFJ mohou mít potíže rozpoznávat příležitosti, rozhodují se příliš rychle, neberou v úvahu dostupné informace ani jakékoli další faktory mimo své vlastní hodnoty.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Feeling, jejich rozhodnutí mohou být nedůsledná nebo špatně formulovaná. Příliš pak přebírají názory a soudy druhých.

Pokud ENFJ nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Podléhat obavám, smutku, cítit se provinile a pochybovat o sobě
 • Začít v důsledku své touhy po harmonii tlačit a naléhat na ostatní, příliš je řídit a úkolovat
 • Být přecitlivělí na kritiku, skutečnou nebo jen domnělou

Pro ENFJ je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Thinking a Sensing. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Dělat rozhodnutí pouze na základě osobních hodnot tam, kde je také potřebná logika
 • Mít potíže připustit problémy nebo neshody s lidmi, na nichž jim záleží
 • Přehlížet detaily důležité k realizaci svých vlastních cílů a ideálů

Pod velkým stresem mohou ENFJ vystupovat náhle a pro sebe zcela netypicky jako velmi kritické, vyčítající a obviňující osoby. Za jiných okolností si tyto negativní názory sice nechávají pro sebe, ale již samo zastávání těchto názorů považují za nepříjemné a obtěžující.