ISTJ

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí ISTJ mají silný smysl pro povinnost a jsou oddáni organizaci, pro niž pracují, rodině a svým vztahům. Pracují s vysokým nasazením a vytrvale, aby dostáli svým povinnostem a zvládli vše včas. Jsou ochotni obětovat obrovské úsilí, aby dotáhli do konce ty úkoly, které sami považují za nezbytné. Brání se a vyhýbají  úkolům, v nichž nevidí smysl. 

ISTJ nejraději pracují sami a nesou odpovědnost za své výsledky. Dokáží však také pracovat v týmu tehdy, když je třeba dělat přesně vymezenou práci,  jsou jasně definovány role a každý si plní své povinnosti.  Vědomosti, dovednosti a odpovědnost jsou pro ně extrémně důležité, a od ostatních očekávají, že budou stejně svědomití a spolehliví jako oni sami.

 

Významné rysy ISTJ

ISTJ mají respekt k faktům. Používají svou funkci Sensing primárně interně, shromažďují si velké množství dat, pozorování a postřehů, z nichž odvozují své pochopení přítomnosti. ISTJ bývají:

 • Praktičtí, vnímaví a analytičtí 
 • Systematičtí

ISTJ používají funkci Thinking  při rozhodování, k němuž přistupují objektivně, logicky a až tvrdohlavě. Soustředí se na úkol nebo systém jako celek, ne na jednotlivce.  ISTJ bývají:

 • Logičtí a analytičtí
 • Samostatní, nezaujatí a racionální

ISTJ mají jasné, vyhraněné a ustálené názory, protože se k nim dopracovali pečlivým a dlouhým aplikováním logických kritérií založených na vědomostech a zkušenostech. Věří, že standardní postupy existují proto, že fungují. ISTJ podporují změny jen tehdy, jestliže fakta ukazují, že změna přinese lepší výsledek.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ISTJ jsou společenští, pokud se cítí dobře v roli, kterou zastávají. Obvykle ale moc nehovoří o svých bohatých postřezích a pozorováních. Výjimku tvoří jejich blízcí přátelé. Okolí vidí jejich standard plnění úkolů, slyší soudy  a vnímají touhu po řádu a plánovitosti, ale mohou přehlédnout jejich osobní, často humorné reakce.

Pro ISTJ může být těžké vidět nějaký smysl v potřebách, které se liší od jejich, ale jakmile dospějí k přesvědčení, že něco je pro osobu v jejich péči důležité, tato potřeba se pro ně stává faktem, berou ji jako danou a usilují o její naplnění, i když si stále ještě myslí, že to celé nedává smysl. Okolí obvykle vnímá ISTJ jako:

 • Klidné, rezervované, vážné, seriózní
 • Důsledné a pořádkumilovné
 • Oceňující tradice

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ISTJ plně rozvinout jejich preferenci v oblasti  Thinking  a Sensing .

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Thinking, ISTJ mohou postrádat spolehlivý nástroj, jak se vypořádat s okolním světem a věnovat se jen svým vzpomínkám a vnitřním údajům.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Sensing, ISTJ mohou vynášet unáhlené soudy a předčasně se vrhat do akce bez zvážení dostupných informací.

Pokud ISTJ nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Příliš trvat na časových plánech, procedurách a předpisech
 • Být k druhým příliš kritičtí a odsuzující  
 • Mít potíže cokoli delegovat – věřit někomu, že udělá práci dobře

 

Pro ISTJ je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem iNtuition a Feeling. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Nevidět širší a dlouhodobé dopady svých současných rozhodnutí, která jsou účelná převážně pro přítomnost
 • Soustředit se tolik na logiku, že přehlédnou dopady na lidi
 • Nereagovat na potřeby jiných lidí v oblasti osobního kontaktu a blízkosti

Pod velkým stresem mohou ISTJ přestat být schopni využívat svého klidu a dobrého úsudku a propadnout katastrofickým vizím  - mnohočetným představám o tom, co nejhoršího by se  mohlo stát jim nebo jejich okolí.