ISFJ

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí ISFJ jsou spolehliví a ohleduplní k druhým, oddaní lidem a skupinám, k nimž patří, a lze jim plně důvěřovat, že splní veškeré své povinnosti. Pracují vytrvale a bez oddechu na tom, aby stihli svou práci včas a udělali ji bezchybně. Jsou ochotni podstoupit velké úsilí a leccos obětovat práci, kterou sami vnímají jako nezbytnou, ale nesnášejí, když po nich někdo chce něco, co nepovažují za důležité.  

ISFJ se zaměřují na to, co lidé potřebují a chtějí, a zavádějí systematické procesy, aby si byli jisti, že jsou tyto potřeby naplněny. Berou své role a povinnosti vážně a od ostatních očekávají totéž.  Rodinné vztahy a pouta jsou pro ně extrémně důležité, proto sami své role vykonávají nanejvýš zodpovědně a od ostatních členů rodiny  očekávají totéž.  

 

Významné rysy ISFJ

ISFJ mají realistický a praktický respekt  pro fakta. Používají svou funkci Sensing primárně interně, protože ukládají celou řadu informací a dat. Pamatují si jasně detaily, které pro ně mají osobní význam, například tón hlasu a to, jak se kdo kdy zatvářil. ISFJ bývají:

 • Praktičtí a realističtí
 • Konkrétní a detailní   

 ISFJ využívaji svou funkci Feeling k dělání rozhodnutí, která se zakládají na pečlivé aplikaci jejich jasných hodnot a zájmu o ostatní. Cení si harmonie a spolupráce a snaží se jich svým úsilím dosáhnout. ISFJ bývají:

 • Kooperativní a starostliví  
 • Vlídní, vnímaví a citliví

Jejich názory jsou pevné, protože zakládají svá rozhodnutí na aplikaci velkého množství poznatků, které nosí v hlavě. ISFJ respektují zaběhané postupy a autority a věří, že  vydržely, protože dobře fungují a za něco stojí. Proto budou podporovat změny jen tehdy, pokud fakta ukáží, že to bude mít praktický přínos pro lidi.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ISFJ jsou ve vztazích nenároční a tiší, často kladou potřeby jiných  - zejména členů rodiny – na první místo před zájmy své. Nemají rádi konflikty a budou se snažit druhým vyhovět, ačkoli jejich respekt k tradicím a citům druhých je může vést k tomu, že se pokusí změnit to, co považují za necitlivé nebo zraňující. Lidé si u nich všímají jejich hodnot, touhy po pořádku, úsilí o jednoznačná řešení a laskavosti. Co však u nich mohou snadno přehlédnout, je bohatství  přesných postřehů, pozorování a vzpomínek. Okolí obvykle vnímá ISFJ jako:

 • Tiché, vážné a svědomité   
 • Rozvážné a dobré „hospodáře“
 • Lidi, co dostojí svým závazkům, a dodržují tradice

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ISFJ plně rozvinout jejich preferenci v oblasti  Feeling a Sensing.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Feeling, ISFJ mohou postrádat spolehlivý způsob, jak zacházet se světem, a namísto toho se soustředí výhradně na své vzpomínky a dojmy.  
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Sensing, ISFJ mohou dělat předčasné hodnotové soudy nebo dávat rady druhým, aniž by však brali v úvahu fakta.  

 

Pokud ISFJ nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Tvrdošíjně obhajovat a podporovat hierarchii, autority a postupy
 • Cítit se necenění, rozmrzelí  a stěžovat si  
 • Příliš se soustředit na okamžité dopady rozhodnutí  

Pro ISFJ je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem iNtuition a Thinking. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Přehlížet širší dopady současných rozhodnutí a postupů
 • Obtížně prosazovat vlastní potřeby
 • Neradi aplikovat neosobní kritéria na rozhodnutí i v situacích, kdy je to potřebné

Pod velkým stresem mohou ISFJ propadnou katastrofickým představám – generují jich celou řadu – a  následně je sdělují okolí, aniž by však brali ohled na druhé, jak je to u nich jindy obvyklé.