INFJ

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí INFJ mají dar intuitivně porozumět složitým významům a mezilidským vztahům. Věří svým poznatkům a zjišťují, že často empaticky rozumí citům a motivům lidí ještě dříve, než si je oni sami uvědomí. Toto empatické porozumění je u nich spojeno se schopností organizovat věci tak, aby se uskutečnily celkové plány na zlepšení situace pro   lidi.

INFJ mají schopnost načrtnout vizi lidských vztahů a možností, která, je-li formulována, může druhé pozvednout a inspirovat. 

 

Významné rysy INFJ

INFJ hledají v životě význam a souvislosti a moc se nezajímají o detaily, ledaže by tyto detaily zapadaly do jejich vnitřního obrazu nebo vize. Svou intuici aplikují převážně směrem dovnitř, kde si vytvářejí složité obrazy a vlastní způsob chápání. INFJ bývají:

 • Hloubaví, kreativní a vizionářští
 • Koncepční, symboličtí a metaforičtí
 • Idealističtí, složití a s hloubkou osobnosti

INFJ aplikují osobní hodnoty a vciťují se do druhých, aby je pochopili a dokázali se rozhodnout. Jsou věrní lidem i institucím, které ztělesňují jejich vlastní hodnoty, ale vůbec s nezajímají o ty, které jsou v tomto směru odlišné. INFJ vedou druhé pomocí přesvědčování a sdílení své vize. INFJ bývají:

 • Citliví, soucitní a empatičtí
 • Hluboce oddaní svým hodnotám

INFJ chtějí, aby jejich práce, vztahy a dokonce materiální majetek měly nějaký smysl a význam. Jsou oddáni růstu a rozvoji svému a lidí, kteří jsou pro ně významní a jsou ochotni se k nim ubírat i nekonvenční cestou. Cení si hloubky a složitosti vhledu do situací a kreativity, a to u sebe i u druhých.  Rádi by tyto vhledy viděli také realizované ve vnějším světě.

 

Jak je mohou vnímat ostatní

INFJ dokáží projevit soucit a účast a pečovat o druhé, ale svůj vnitřní svět sdílejí jen s těmi, kterým věří. Protože si ponechávají tento svůj nejcennější a nejdůležitější vnitřní svět hlavně pro sebe, ostatní je mají někdy problém blíže poznat. Když se snaží komunikovat svůj vnitřní pocit, že něco „vědí“, často se vyjadřují metaforicky  a složitě. Ve vztazích si zvlášť váží opravdovosti a spolehlivosti.

Ačkoli jsou INFJ často spíše rezervovaní, neváhají se prosadit ve chvíli, kdy jsou nějak z vnějšku narušeny jejich hodnoty. Tehdy mohou být neodbytní a vytrvalí. Okolí obvykle vnímá INFJ jako:

 • Do sebe ponořené až záhadné
 • Citově založené a individualistické

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit INFJ plně rozvinout jejich preferenci v oblasti Feeling a iNtuition.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Feeling, může jim chybět způsob, jak se rozhodovat a dosahovat svých cílů. V takovém případě zůstávají jejich kreativita a vhledy jakoby uzamčeny v jejich nitru a nedokáží je projevit.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci iNtuition, INFJ mohou mít problém čerpat informace o okolí, nebo si z nich vybírat jen to, co zapadá do jejich vnitřních obrazů. Potom mohou dělat špatná rozhodnutí založená na pokřivených nebo omezených informacích.

Pokud INFJ nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Neposkytovat druhým informace, na jejichž základě dospěli k rozhodnutí, a tak dělat dojem svévolných lidí
 • Zakládat své rozhodnutí na málo faktech, na pocitu, že „to přeci vědí“, který však není zakotven v realitě 
 • Stáhnout se do ústraní, nic neříkat a nedělat
 • Být naštvaní, velmi kritičtí až  jedovatí

Pro INFJ je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Sensing a Thinking. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Mít potíže srozumitelně formulovat svoje vnitřní vhledy
 • Přestat porovnávat své vhledy s praktickými, realistickými a rozumovými aspekty a  skončit tím, že se honí za nerealizovatelnou vizí
 • Být umínění až paličatí při realizaci své vize

Pod velkým stresem mohou INFJ být zcela posedlí jednotlivostmi, které normálně vůbec nepovažují za důležité, dávat volný průchod vnějším smyslovým aktivitám jako sledování repríz v televizi, přejídání nebo nakupování věcí, které pro ně nemají žádný význam.