ESFJ

To nejlepší v nich

Lidé s preferencí ESFJ rádi organizují události i lidi kolem sebe a dokáží vše zařídit tak, aby díky spolupráci a pomoci ostatních dokončili úkoly přesně a včas. Jsou svědomití a věrní, důslední dokonce v těch nejmenších detailech a od ostatních požadují totéž. Váží si bezpečí a stability.

ESFJ jsou společenští a nesobečtí, mají rádi oslavy a tradice. Na pracoviště i domů vnášejí velmi osobní druh péče. Chtějí být ceněni za to, jací jsou a za to, co dávají ostatním.

 

Významné rysy ESFJ

ESFJ používají svou funkci Feeling primárně navenek a vyzařují vřelost a energii. Pochvala a souhlas druhých lidí jim dodává energii a povzbuzuje je k výkonu, nezájem a nelaskavost od okolí  je zraňuje. Konfliktní nebo napjaté situace je přivádějí do stavu nejistoty, a proto se jim snaží  maximálně předcházet. ESFJ bývají:

 • Vřelí, soucitní a podporující
 • Příjemní, nápomocní a taktní

ESFJ se soustředí na přítomnost a zakládají svá rozhodnutí na zkušenostech a faktech. I když mají rádi různorodost, dobře se adaptují na rutinu a nemají v oblibě práci, která vyžaduje zvládnutí abstrakcí a neosobní analýzy. Mají rádi své věci a dobře se o ně starají. ESFJ mívají tendenci být:

 • Praktičtí a realističtí
 • Rozhodní, důkladní a důslední

ESFJ jsou citliví na potřeby každého jednotlivce ve svém okolí a dobří v poskytování prakticky zaměřené péče. Uspokojuje je pracovat ve prospěch druhých a dělat jim radost – z té potom odvozují svůj pocit úspěchu. 

 

Jak je mohou vnímat ostatní

ESFJ čerpají sílu z interakce s druhými a upřímně se zajímají o radosti a starosti druhých.  Cítí se nejspokojenější v předvídatelných situacích, rádi vytvářejí pořádek, řád, postupy, plány a harmonogramy. Rádi dělají věci tak, jak je to běžné, obecně schvalované a přijímané. Aby udrželi klid a harmonii, ESFJ často s druhými spíše souhlasí. Přesto však mají silné hodnoty, které jasně a sebevědomě vyjadřují, pokud dospějí k názoru, že je to vhodné.

ESFJ si cení rodiny, přátel  a společenských vazeb. Rádi se někam začleňují a dobře udržují tradice a organizují oslavy. Okolí obvykle vnímá ESFJ jako:

 • Společenské, dávající, nadšené a energické
 • Organizované a pořádné
 • Oddané udržování tradic

 

Potenciální oblasti růstu

Někdy mohly nepříznivé okolnosti zabránit ESFJ plně rozvinout jejich preferenci v oblasti Sensing a Feeling.

 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Sensing, ESFJ mohou mít potíže nasbírat dost informací před tím, než se rozhodnou, a v důsledku toho mohou dělat nezralá a ukvapená rozhodnutí před tím, než plně pochopí situaci. Ovšem potom neváhají tato rozhodnutí vnucovat celému okolí.
 • Pokud nerozvíjeli svou funkci Feeling, mohou být váhaví a nejistí,  brát si názory druhých příliš osobně a být až vztahovační.

Pokud ESFJ nenaleznou místo, kde mohou využít svého talentu a kde někdo ocení jejich přínos, často se cítí frustrovaní a mohou:

 • Mít o sobě pochybnosti  a zaměřit svou pozornost výhradně na uspokojování potřeb druhých
 • Dělat si starosti, trápit se  a mít pocity viny
 • Začít být direktivní a tlačit na okolí, aby vytvářilo dobré vztahy – „ všichni tu spolu musí vycházet dobře“
 • Být přecitlivělí a vnímat přezírání a pohrdání, ačkoli to jejich okolí naprosto nemělo v úmyslu vyjádřit

Pro ESFJ je přirozené věnovat se méně svým nepreferovaným oblastem Thinking a iNtuition. Pokud je ale příliš zanedbávají, mohou:

 • Mít potíže připustit si skutečné problémy u lidí a oblastí, na nichž jim záleží, a následně tyto problémy neřešit
 • Až nekriticky podporovat své vedoucí nebo standardní zaběhané postupy
 • Nevidět širší možnosti nebo alternativní způsoby, jak je možné věci dělat

Pod velkým stresem mohou ESFJ vystupovat náhle a pro sebe zcela netypicky jako velmi kritické, vyčítající a sebeobviňující osoby. V takových případech se velmi trápí svými vlastními negativními a kritickými myšlenkami.